Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu

Trưởng Bộ Môn

ThS. Lê Hu Th – Trung b môn cu đường

- Sinh năm 1986 tại Đồng Nai

- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu Đường

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: công trình giao thông

-Email: lethobktana@gmail.com

- Điện thoại: 0909.095.755

Tóm tắt lý lịch khoa học

 

ThS. Trn Trung Kiên – Trưởng B Môn Cơ S Ngành

- Sinh năm 1984 tại Đắk Lắk

- Chuyên ngành: Xây dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 10/04/2007

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý dự án 

-Email: ttk1204@gmail.com

- SĐT: 0905.243.248

Tóm tắt lý lịch khoa học