Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu

Chuyên Viên Phụ Trách

ThS. Nguyn Đăng Khoa – Nhân viên ph trách H Cao đng ngh và Trung cp

- Sinh năm 1986 tại Đồng Nai

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/09/2009

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Nền móng xây dựng

-Email: ndk2808@yahoo.com

-Điện Thoại: 0979.027.037

Tóm tắt lý lịch khoa học

KS. Phan Tôn Tn  Qun Lý Thực Tp Tt Nghip

- Sinh năm 1984 tại Phú Yên

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: HCCH

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2010

- Email: tontuktct@gmail.com

- Điện thoại: 0988.034.884

KS. Vũ Ngc Thành  Qun Lý PTN

- Sinh năm 1987 tại Thái Bình

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: HVCH

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/10/2008

- Email: vungocthanh46@gmail.com

- Điện thoại: 0976.478.937

Tóm tắt lý lịch khoa học