Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu


Ban Lãnh Đạo và Cố vấn Khoa

LÃNH ĐẠO KHOA

ThS. Nguyễn Khánh Hùng - Trưởng Khoa

Số điện thoại: 0918.453.882

Email: nguyenkhanhhung@lhu.edu.vn

Lý lịch cá nhân  - Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng Khoa

Số điện thoại: 0912.656.356

Email: thanhtrungpc@lhu.edu.vn

Lý lịch cá nhân  - Lý lịch khoa học

CỐ VẤN KHOA

PGS TS. Đào Xuân Lộc - Cố vấn Khoa

Số điện thoại: 0903.726.068

Email: daoloc@lhu.edu.vn


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  167,774       1/164