Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu


Chuyên viên phụ trách

 

KS. Vũ Ngc Thành  Qun Lý PTN

Số điện thoại: 0976.478.937

Email: ngocthanhvu@lhu.edu.vn

Lý lịch cá nhân

KS. Nguyễn Đinh Anh Vũ  Qun Lý Thực Tp Tt Nghiệp

Số điện thoại: 0963.838.273

Email: anhvudinh@lhu.edu.vn

Lý lịch cá nhân


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  167,776       1/164