Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Giới thiệu

Nhân viên quản lý

ThS. Nguyn Duy Phích –Qun Sinh

- Sinh năm 1979 tại An Giang

- Chuyên ngành: Xây Dựng DD & CN

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2007.

- Vị trí công tác: Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Kết cấu thép xây dựng

-Email: hungtinjscxd@gmail.com

Tóm tắt lý lịch khoa học

ThS. Nguyn Thành Trung Giáo V

-  Sinh năm 1986 tại Bình Định

- Chuyên ngành: Xây Dựng Cầu Đường

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

- Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 01/01/2009.

- Chức danh nhà giáo cao nhất:  Giảng viên

- Lĩnh vực chuyên môn: Công trình giao thông; giao thông công cộng

- Điện thoại: 0912.656.356

- Email:nguyentrung23@gmail.com

Tóm tắt lý lịch khoa học

CN. Nguyễn Ngọc Minh Chi –Thư

- Sinh năm 1996 tại Đồng Nai

- Trình độ học vấn: Cử nhân

-Thời gian bắt đầu làm việc tại Trường: 15/06/2019.